Skip links

Үйл ажиллагаа

Ундрам Сан нь доорх чиглэлийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

СУРГАЛТ, СУДАЛГАА

Нийгмийн эмзэг давхаргын иргэд болон хүүхдүүдэд чиглэсэн тэдэнд зориулсан, сургалт судалгаа хийж гүйцэтгэх.

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Дотоод гадаадын байгууллагуудаас сангийн төсөв бүрдүүлэлт, төсвийн хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцуулах.

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

Нийгмийн эмзэг давхаргын иргэдэд зориулсан ү/а явуулж буй байгууллагуудтай хамтран хөтөлбөрүүд боловсруулах.

ХАНДИВ & ТУСЛАМЖ

Шаардлагатай хүмүүст хандив болон тусламжийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах, удирдан явуулах.