Skip links

тусгай

Сан байгуулагдсан түүх

Манай сан анх 2014 онд нийгмийн эмзэг давхаргын иргэд болон хүүхдүүдэд албан болон албан бус боловсрол олгох, ядуурлын эсрэг үйл ажиллагааг дэмжин  туслах, хүнд өвчтэй иргэдэд хандив тусламж үзүүлэх зорилгоор байгуулагдсан. Анх ийм сан байгуулах санаа яагаад төрсөн тухайгаа товч өгүүлье. Миний ээжийг Доржийн Тунгалаг