Skip links

Санал нэг байна. Залуус бидэнд хандлага маш чухал. Залуу хүний хувьд зөв гэж бодсон хүнээ нээлттэй дэмжих хэрэгтэй. Миний хувьд Ч. Ундрам докторыг дэмжиж байна.

Leave a comment